Governance code

Governance

Active4you past de Zorgbrede Governancecode toe, zoals deze door de betrokken
brancheorganisaties is vastgesteld. Dit betekent dat Active4you op transparante wijze
verantwoording aflegt.

De algemene uitgangspunten van de zorgbrede governancecode worden onderschreven, hetgeen inhoudt dat:

  • Active4you verantwoordelijk is voor verantwoorde en resultaatgerichte zorg;
  • De cliënt centraal plaatst;
  • Er zorg voor wordt gedragen dat er goede contacten wordt onderhouden met betrokken partijen;
  • Active4you ervoor zorg draagt dat aan kwaliteitseisen wordt voldaan;
  • Active4you conform de wettelijke bepalingen een cliëntenraad (als regel op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, WMCZ) en een
    personeelsvertegenwoordiging de ondernemingsraad (als regel op grond van de Wet op de Ondernemingsraden, WOR) heeft;
  • De statuten van Active4you voldoen aan de eisen die de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) stelt aan de transparantie van de bestuursstructuur en aan de bedrijfsvoering;
  • De externe accountant door de Raad van Toezicht benoemd wordt en deze werkt in overeenstemming met de ´governancecode'.

De Governance Code is geschreven door de verschillende brancheorganisaties in de zorg. Hiermee zetten de brancheorganisaties in de zorg opnieuw een stap in het verder professionaliseren van Active4you, de Raad van Toezicht en de cliëntenraad.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is belast met de strategische leiding van de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De heer T.R. Teunissen en mevrouw C.D.M. van Falier zijn bij Active4you de bestuursleden. De Raad van Bestuur heeft volgens een vast jaarrooster overleg met de Raad van Toezicht en met de Cliëntenraad.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van Active4you. Deze heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van Active4you. Hiertoe houdt zij toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde. De leden van de Raad van Toezicht zijn objectief en hebben geen persoonlijk belang (ze zijn niet in dienst of hebben geen aandelen/opties in Active4you) bij hun taken als toezichthouder. Over de uitoefening van haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag. De Raad van Toezicht vergadert ca. vier keer per jaar.

Zowel de leden van de Raad van Bestuur als de leden van de Raad van Toezicht zijn ingeschreven bij het handelsregister.

Jaarverslag
Active4you is een maatschappelijke organisatie die werkt met overwegend publiek geld. Wij willen op transparante wijze inzicht geven in, en verantwoording afleggen van ons functioneren. Dat inzicht en die verantwoording leest u ondermeer in ons maatschappelijk jaarverslag welke gedeponeerd is op de website www.jaarverslagenzorg.nl.