Privacy Statement

PRIVACYREGLEMENT

Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan Active4you kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens waarover zij de beschikking heeft, te regelen.

Onder juist gebruik wordt verstaan: die wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens conform wettelijke voorschriften, de beroepscode en normen van maatschappelijk fatsoen.

Voornoemde gegevens dienen slechts beschikbaar te zijn of te worden gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Het verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens geschiedt met geen ander doel dan is toegestaan bij verdrag, wettelijk voorschrift, algemeen verbindende bepalingen of na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Dit beginsel is de leidende gedachte in dit reglement. Active4you verwerkt de gegevens die door haar opdrachtgever bij aanvang worden aangereikt. Ook worden gegevens verwerkt die bij het uitvoeren van de opdracht worden verkregen: Gegevens die verkregen zijn in de intake, de diagnoseactiviteiten en in de afrondingsfase. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn over medische en psychische beperkingen van de cliënt, of over arbeidsmarktvoorkeuren.

Gegevensverwerking is noodzakelijk voor administratieve verwerking van de in te zetten activiteiten en producten, inclusief de rapportage en verantwoording daarvan aan de opdrachtgever.

Gegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van de verkregen opdrachten en de inzet van producten. In eerste instantie heeft alleen de cliënt of de hem toegewezen adviseur toegang tot inzage en bewerking van de gegevens. Persoonsgegevens zijn voor andere medewerkers van Active4you toegankelijk voor zover dit nodig is om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. De medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens van de cliënt hebben een geheimhoudingsplicht. Deze gegevens mogen alleen aan anderen worden verstrekt met de uitdrukkelijke instemming van de cliënten of wanneer een wettelijke bepaling dit voorschrijft. Het verbod om persoonsgegevens over iemands gezondheid te verwerken is niet van toepassing als de verwerken ervan geschiedt voor reïntegratie of begeleiding van werknemers i.v.m. ziekte of arbeidsongeschiktheid. Active4you informeert de cliënt dat de gegevens worden verwerkt. Wanneer de cliënt vragen heeft over de verwerking van gegevens door Active4you kan hij zich wenden tot zijn/haar hulpverlener.

Klachten?

Indien u van mening bent dat niet reglement niet goed naleeft dient u zich te wenden tot Active4you. De klacht zal volgens het klachtenreglement in behandeling worden genomen. Zie hiervoor het onderdeel ‘Klachtenreglement Active4you’.

Het reglement

Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

  1. Active4you: De B.V. Active4you, gevestigd aan de Schiestraat 5 te Eindhoven, die uitvoering geeft aan opdrachten gericht op begeleiding (begeleiding individueel/begeleiding groep), kortdurend verblijf en/of behandeling voor cliënten met een AWBZ indicatie.
  2. De directie: De Raad van Bestuur van Active4you.
  3. De geregistreerde: Die bepaalbare natuurlijke persoon waarover op rechtmatige wijze persoonsgegevens verzameld en geregistreerd zijn.
  4. Persoonsgegevens: Alle gegevens die betrekking hebben op arbeidsverleden en -toekomst, medische gegevens, zorgindicaties, gegevens betreffende personen, betreffende reïntegratie, arbeidsbelemmerende factoren in de geregistreerde dan wel diens indirecte of directe omgeving, gegevens betreffende ziekteverzuim en -begeleiding en overige. Dit betreft uitsluitend die informatie welke betrekking heeft of kan hebben op een bepaalbare

natuurlijke persoon. Dit kan informatie betreffen welke openbaar toegankelijk is alsmede informatie die met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de geregistreerde of anderszins op rechtmatige wijze is verkregen of toegankelijk is.

  1. Registratie: het systematisch en voor bepaalde duur verzamelen, opslaan, bewerken

en beheren van gegevensbestanden op welke wijze dan ook.

  1. Verstrekken van persoonsgegevens: mededeling doen, inzage verlenen, afschriften verschaffen dan wel elke andere wijze van het mogelijk maken van bekendmaking van de strekking of letterlijke inhoud van persoonsregistratie of gedeelten daarvan.
  2. Derden: een persoon of instantie buiten Active4you , behoudens de geregistreerde.
  3. Wet en regelgeving: die wet en regelgeving die relevant is met betrekking tot enerzijds de begeleiding van personen, zoals met name AWBZ, Ziektekostenverzekering, WAJONG, WAO, WIA, WW, WWB, IOAZ, IOAW, WSW en alle hiermee samenhangende amvb’s, regelingen en besluiten.
  4. Overdracht: het overdragen van de persoonsgegevens aan een andere houder.

Algemene bepalingen

Artikel 1

Registratie van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend op grond van de doelstelling van Active4you zoals die is in de missie en op grond van de wet en regelgeving met betrekking tot de begeleiding  vanuit de AWBZ, de ziektekostenverzekering en daarmede samenhangende wettelijke bepalingen en algemeen verbindende voorschriften. De registratie beperkt zich tot die informatie welke direct ten dienste staat voor de uitvoering van de onder verantwoordelijkheid van Active4you uit te voeren contractuele taken.

 

Artikel 2

Dit reglement onderworpen aan de werking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1 september 2001.

 

Artikel 3

Ieder gegeven dat iets zegt over een hoedanigheid van een bepaalde of een bepaalbare natuurlijke persoon, ongeacht of dit gegeven wordt gebruikt, valt onder dit reglement.

Bepaling betreffende minderjarigen

Artikel 4

Voor minderjarigen onder de leeftijd van 16 jaar en ondercuratele gestelden moet de wettelijke vertegenwoordiger een beroep doen op de rechten in dit reglement vervat.

Bepaling betreffende vertegenwoordiging

Artikel 5

Indien de geregistreerde zich laat vertegenwoordigen door een gevolmachtigde dient deze te beschikken over een schriftelijke volmacht die getoond dient te worden ter inzage.

Bepaling betreffende doel

Artikel 6

Doel van de registratie persoons- en andere gegevens is te beschikken over uitsluitend die gegevens betreffende geregistreerde of diens werkgever dan wel uitkeringsverstrekker die noodzakelijk zijn bij reïntegratie of de zorgaanvraag van geregistreerde.

Bepalingen betreffende verkrijging

Artikel 7

Als gegevens worden slechts toegelaten tot de registratie: gegevens die openbaar toegankelijk zijn, gegevens die rechtstreeks mondeling of schriftelijk afkomstig zijn van de betrokkene of diens gevolmachtigde, gegevens die voor zover nodig met medeweten of toestemming van de betrokkene, anderszins zijn verkregen. Gegevens op rechtmatige wijze verkregen door opdracht van uitkeringsverstrekker en/of werkgever of elke andere rechtmatige wijze van gegevensverschaffing.

Artikel 8

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk door Active4you op hun juistheid gecontroleerd alvorens te worden opgeslagen.

Bepalingen betreffende houderschap en aansprakelijkheid

Artikel 9

Houder, beheerder en bewerker van alle persoonsgegevens is Active4you.

Artikel 10

Active4you is aansprakelijk voor handelen in strijd met van toepassing zijnde wettelijke voorschriften omtrent privacy-bescherming of in strijd met dit reglement waar het persoonsgegevens betreft.

Bepalingen betreffende toegang tot gegevens

Artikel 11

Toegang tot de persoonsgegevens hebben de medewerkers van Active4you die krachtens hun functie en taken direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de onder verantwoordelijkheid van Active4you uit te voeren contractuele taken betreffende geregistreerde.

Artikel 12

Alle medewerkers van Active4you die kennis krijgen van gegevens uit de persoonsregistratie of delen ervan zijn verplicht tot geheimhouding.

Bepalingen betreffende verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Artikel 13

Door Active4you worden persoonsgegevens slechts aan een derde verstrekt, voor zover dat overeenstemt met het doel van de persoonsregistratie, wordt vereist in gevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met (veronderstelde) toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

Artikel 14

Indien geen wettelijke voorschriften van toepassing zijn, worden overige persoonsgegevens uitsluitend verstrekt aan een derde na schriftelijke toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

Bepaling betreffende geheimhouding

Artikel 15

Verstrekking van persoonsgegevens uit de persoonsregistratie aan een derde blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift of dit reglement geheimhouding geboden is.

Bepaling betreffende toestemming

Artikel 16

Indien voor de verstrekking van persoonsgegevens uit de persoonsregistratie toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde is vereist, kan deze uitsluitend schriftelijk worden gegeven. De toestemming kan betrekking hebben op een geval of op een beperkte categorie van gevallen en moet in het geschrift duidelijk zijn omschreven. De toestemming kan steeds schriftelijk worden ingetrokken.

Bepalingen betreffende beëindiging van gegevensbewaring

Artikel 17

Active4you wordt geacht na beëindiging van de contractuele relatie met de opdrachtgever alle tot de persoon van cliënten van deze opdrachtgever te herleiden gegevens welke haar verstrekt zijn door de opdrachtgever na één kalendermaand ter beschikking te stellen van de opdrachtgever. Alle overige tot de persoon te herleiden gegevens zullen ontoegankelijk worden gemaakt dan wel vernietigd.

Bepaling betreffende mededeling aan geregistreerde

Artikel 18

Tenzij dringende maatschappelijke belangen zich hiertegen verzetten wordt aan de geregistreerde of diens gevolmachtigde binnen een maand na ontvangst van een schriftelijk verzoek mededeling gedaan of gegevensverstrekking aan derden heeft plaatsgevonden.

Bepalingen betreffende inzagerecht gegevens

Artikel 19

Active4you is verplicht om aan een ieder waarvan zij over gegevens beschikt, in persoon dan wel aan een gevolmachtigde of aan diens wettelijke vertegenwoordiger op diens verzoek volledige inzage te geven in de betreffende gegevens.

Artikel 20

Inzage van gegevens geschiedt binnen één kalendermaand na aanvraag door middel van een volledige kopie van alle beschikbare gegevens, dan wel, voor zover de privacy van anderen hiermee niet geschaad wordt, door middel van inzage in de originele gegevens.

Bepalingen betreffende correctierecht

Artikel 21

Desgevraagd kan een ieder van wie Active4you persoonsgegevens ter kennis heeft gekregen in persoon of bij gevolmachtigde een beroep doen op correctie van deze gegevens.

Artikel 22

Correctie zal plaatsvinden indien blijkt dat er sprake is van feitelijke onjuistheid, onvolledigheid of strijd met enige wettelijke bepaling.

Artikel 23

Correctie wordt eerst overwogen nadat een schriftelijk verzoek daartoe van de geregistreerde is ontvangen. Indien gronden aanwezig zijn om aan het correctieverzoek tegemoet te komen dient Active4you binnen een maand een afschrift van de gecorrigeerde gegevens aan de verzoeker toe te zenden.

Artikel 24

Weigering om tot de gevraagde correcties over te gaan, deelt Active4you binnen twee weken na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek mede aan de geregistreerde.

Artikel 25

De weigering is met redenen omkleed.

Artikel 26

Het verzoek tot correctie wordt in het betreffende dossier opgenomen.

Artikel 27

Waar nodig doet Active4you mededeling van de correctie van de gegevens aan derden belanghebbenden voor zover de wet dit toestaat of met toestemming van de geregistreerde.

Bepaling betreffende bekendmaking

Artikel 28

Inhoud c.q. strekking van de in dit reglement vervatte bepalingen worden aan ieder die dit aangaat bekend gemaakt. Op verzoek wordt kosteloos één exemplaar van het reglement aan de geregistreerde ter beschikking gesteld.

Bepalingen betreffende overdracht van persoonsgegevens

Artikel 29

Indien de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een andere instelling om de begeleiding in diens opdracht te verrichten en Active4you verzoekt alle door haar verzamelde persoonsgegevens aan die andere instelling over te dragen, is Active4you niet verplicht aan dit verzoek gevolg te geven.

Artikel 30

Active4you geeft slechts gevolg aan dit verzoek voor zover de geregistreerde hiermee instemt en voor zover de bescherming van de persoonsgegevens naar haar oordeel afdoende is gewaarborgd door de andere instelling.

Artikel 31

Active4you zorgt voor de nodige informatie aan de geregistreerde over de overdracht. Active4you  zorgt voor het verkrijgen van het vereiste toestemming van de geregistreerde.
Contactgegevens:

Active4you
T.a.v. de Raad van Bestuur
Postbus 1326
5602 BH Eindhoven