Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder 'Active4you’ de gebruiker van deze algemene voorwaarden en onder 'Opdrachtgever' haar wederpartij zijnde een PGB-houder, het Zorgkantoor, particulier persoon of een AWBZ instelling.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle door Active4you te verlenen ‘begeleiding hierna te noemen Diensten en deze voorwaarden maken deel uit van alle (zorg)overeenkomsten tussen Active4you en Opdrachtgever.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op (zorg)overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Active4you derden dienen te worden betrokken.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Active4you en haar directie.
 5. De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Active4you en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 9. Indien Active4you niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Active4you in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 10. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

 

Artikel 2 Offertes

 1. Alle offertes van Active4you zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Active4you kan niet aan haar offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Active4you daaraan niet gebonden. De (zorg)overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Active4you anders aangeeft.

 

Artikel 3 Totstandkoming, duur en opzegging van de (zorg)overeenkomst

 1. De (zorg)overeenkomst tussen Active4you en Opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Active4you en wordt aangegaan voor de duur van opdracht.
 2. Behoudens anders overeengekomen kunnen Active4you en Opdrachtgever te allen tijde direct of tussentijds te ontbinden, indien: - Active4you niet verantwoord kan werken volgens de ARBO-regels; - Een medewerker van partijen gevaar loopt door ongewenste intimiteiten, agressie, geweld; - de woning of plaats waarin de Diensten van Active4you worden uitgevoerd onvoldoende hygiënisch is; - de facturen behoudens het in artikel 7 bepaalde na vier (4) weken na factuurdatum niet zijn voldaan door Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever kan de (zorg)overeenkomst tussentijds opzeggen met een termijn van één (1) maand.
 4. Tussentijdse opzegging door Opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren.
 5. De (zorg)overeenkomst eindigt bij het overlijden of opname in een intramurale instelling van Opdrachtgever.
 6. Het verlenen van de Diensten onder de (zorg)overeenkomst worden niet in rekening gebracht als Opdrachtgever zich op tijd voor de aanvang van de Diensten schriftelijk of telefonisch afmeld bij Active4you. Voor de afmelding worden de onderstaande tijden gehanteerd:
 • Begeleiding individueel 30 dagen
 • Dagtochten: 30 dagen
 • Begeleiding groep: 30 dagen
 • Tijdelijk verblijf (weekendopvang): 60 dagen
 • Tijdelijk verblijf (vakantieweken): 3 maanden

 

Artikel 4 Uitvoering van de (zorg)overeenkomst en aansprakelijkheid

 1. Active4you garandeert de kwaliteit van de verleende Diensten ter uitvoering van de (zorg)overeenkomst hetgeen van een gespecialiseerde zorgverlener mag worden verwacht.
 2. In overleg met Opdrachtgever wordt een zorgdossier aangelegd. Het eigendom van het zorgdossier blijft bij Opdrachtgever. Bij het afsluiten van de zorg, zal het dossier gedurende 7 jaar bewaard blijven conform de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst.
 3. Opdrachtgever draagt zorg voor de toegankelijkheid van de woning voor Active4you die nodig is voor de uitvoering van de Diensten onder de (zorg)overeenkomst. de medewerkers van Active4you mogen geen huissleutel in hun beheer nemen.
 4. U dient bij het uitvoeren van de zorg daadwerkelijk aanwezig te zijn op de locatie.
 5. Voor het doen van boodschappen door de zorgverlener wordt vooraf in het zorgdossier door de Opdrachtgever en Active4you hoeveel aan geld wordt meegenomen. De zorgverlener overlegt bij terugkomst het resterende geld en de kassabon. Ook deze teruggeva van geld dient u te ondertekenen in het zorgdossier. Bovengenoemd handelen is altijd op uw eigen risico. Active4you en haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid bij verlies of diefstal van geld.
 6. De medewerkers van Active4you mogen onder geen beding gebruik maken van de auto of ander vervoermiddel van Opdrachtgever. Indien een medewerker van Active4you voor Opdrachtgever een boodschap moet doen gebeurt dit met het vervoermiddel van de medewerker van Active4you. De kosten worden bij u in rekening gebracht.
 7. Opdrachtgever verleent zijn volledige medewerking die nodig is voor de uitvoering van de (zorg)overeenkomst. Opdrachtgever zal hiervoor alle relevante informatie ter beschikking stellen zoals bijvoorbeeld: medische diagnoses, medicatie, besmettelijke ziekten.
 8. Active4you is verplicht tot geheimhouding van al wat haar in het kader van de uitvoering van de Diensten onder (zorg)overeenkomst, met betrekking tot Opdrachtgever en diens eventuele huisgenoten, ter kennis komt.
 9. Active4you is niet gehouden tot geheimhouding indien dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Diensten onder de (zorg)overeenkomst.
 10. Active4you is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid en beroepsrechtsbijstand.
 11. Ingeval van schade aan zaken, geldt voor Opdrachtgever een eigen risico van € 50.-. Schade aan motorrijtuigen, vaar- en luchtvaartuigen wordt niet vergoed. Ook niet van de medewerkers.
 12. Indien de (zorg)overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Active4you gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtgever bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Active4you op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 13. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Active4you gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Active4you daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien Active4you aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Active4you beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de (zorg)overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de (zorg)overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 15. De aansprakelijkheid van Active4you is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 16. Active4you is een erkende opleidende instelling. De medewerker van Active4you kan een staigaire meenemen tijdens de begeleiding. Indien Opdrachtgever geen staigiaire wenst kan Opdrachtgever dit vooraf kenbaar maken.

 

Artikel 5 Honorarium

 1. Partijen komen bij het tot stand komen van de (zorg)overeenkomst een vast honorarium overeen.
 2. Het honorarium van Active4you wordt jaarlijks in januari opnieuw vastgesteld.

 

Artikel 6 Overmacht

 1. Active4you is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken alsmede ziekte ,ongevallen, file, weersomstandigheden, voorzien of niet-voorzien, waarop Active4you geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Active4you niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Active4you heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Active4you haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Active4you kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Active4you ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de (zorg)overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Active4you gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7 Betaling en incassokosten

 1. Er wordt maandelijks gefactureerd aan het begin van iedere maand.
 2. Er rust geen BTW-verplichting op de gefactureerde bedragen.
 3. Betaling dient, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Active4you aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Active4you heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Active4you echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 8 Klachtenregeling

 1. Active4you zal iedere klacht van Opdrachtgever zorgvuldig behandelen. Het indienen van een klacht kan mondeling of schriftelijk.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle (zorg)overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij Active4you partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Hertogenbosch.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 10 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Active4you.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.