Governancecode

Active4you past de Zorgbrede Governance-code toe, zoals deze door de betrokken brancheorganisaties is vastgesteld. Dit betekent dat Active4you op transparante wijze verantwoording aflegt.

De algemene uitgangspunten van de zorgbrede Governance-code worden  onderschreven, hetgeen in-houdt dat:

Active4you verantwoordelijk is voor verantwoorde en resultaatgerichte zorg;

  • De cliënt centraal plaatst;
  • Er zorg voor wordt gedragen dat er goede contacten wordt onderhouden met betrokken partijen;
  • Active4you ervoor zorg draagt dat aan kwaliteitseisen wordt voldaan;
  • Active4you conform de wettelijke bepalingen een cliëntenraad (als regel op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, WMCZ) en een personeelsvertegenwoordiging de ondernemingsraad (als regel op grond van de Wet op de Ondernemingsraden, WOR) heeft;
  • De statuten van Active4you voldoen aan de eisen die de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) stelt aan de transparantie van de bestuursstructuur en aan de bedrijfsvoering;
  • De externe accountant door de Raad van Commissarissen benoemd wordt en deze werkt in overeenstemming met de 'Governance-code'.

 

Raad van Bestuur

Raimond Teunissen en Chantal van Falier vormen de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is belast met de strategische leiding van de organisatie en de realisering hiervan evenals voor de beheersing van de risico’s en legt verantwoording hiervoor verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat er geen belangenverstrengeling is en laat zich hierbij adviseren door de Raad van Toezicht.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is het toezichthoudend orgaan en heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de realisatie van alle organisatiedoelen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. De leden van de Raad van Toezicht zijn objectief en hebben geen persoonlijk belang (ze zijn niet in dienst of hebben geen aandelen/opties in Active4you) bij hun taken als toezichthouder. Over de uitoefening van haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag. De Raad van Commissarissen vergadert ca. vier keer per jaar.
Zowel de leden van de Raad van Bestuur als de leden van de Raad van Commissarissen zijn ingeschreven bij het handelsregister.

Jaarverslag

Active4you is een maatschappelijke organisatie die werkt met overwegend publiek geld. Wij geven op transparante wijze inzicht in, en leggen verantwoording af over ons functioneren. Dat leest u onder meer in ons maatschappelijk jaarverslag, gedeponeerd op de website www.jaarverslagenzorg.nl .

uitgangspunten

" Waarborgen van goede zorg
en kwaliteit "

Direct naar: