Voor Professionals

Active4you is een WTZi erkende organisatie gespecialiseerd in begeleiding van kinderen, jeugd  en volwassenen met een beperking zoals een licht verstandelijke beperking, autisme, ADHD, borderline of een andere psychiatrische beperking. Wij bieden een breed en gevarieerd pakket aan zorg en ondersteuning. Ons werkgebied is Noord Brabant en Limburg waar we aan kinderen, volwassenen en gezinnen expertise en begeleiding bieden.

Begeleiding op maat!

Het inschakelen van begeleiding kan erg spannend zijn. Active4you vindt het daarom erg belangrijk dat er een ‘klik’ is tussen de cliënt en de zorgverlener. Wij hanteren hiervoor de volgende procedure:

Kennismakingsgesprek

Indien er interesse is om begeleiding van Active4you af te nemen, wordt eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat nodig is, wat verwacht wordt van een begeleider en wat de wensen zijn. Indien er vraag is naar begeleiding in een groep, is het eventueel mogelijk om een kijkje te nemen op één van onze locaties.

Het Start-zorggesprek

Een start-zorggesprek vindt plaats aan huis. Tijdens dit verdiepingsgesprek wordt er uitgebreider ingegaan op de problematiek zodat deze omgezet kunnen worden in concrete leerdoelen. begeleidings- en evaluatieplannen. Active4you ­denkt in mogelijkheden en kansen!
In samenspraak met (eventuele ouders/verzorgers­ van) de cliënt wordt een begeleidingsplan met concrete doelen opgesteld. Deze doelen worden opgesteld in kleine, duidelijke stappen om op korte termijn een positief resultaat te bereiken. Na een aantal maanden wordt het begeleidingsplan geëvalueerd en vervolgens een nieuw plan opgesteld.

Begeleidings- en evaluatieplannen

In samenspraak met (ouders/verzorgers van) de cliënt wordt een begeleidingsplan met concrete doelen opgesteld. Deze doelen worden opgesteld in kleine, duidelijke stappen om op korte termijn een positief resultaat te bereiken. Na een aantal maanden wordt het begeleidingsplan geëvalueerd en vervolgens een nieuw plan opgesteld.

Eigen kracht

Meedoen in de samenleving. Dat is belangrijk voor iedereen. We ondersteunen onze cliënten in het (her)vinden en versterken van de eigen kracht. We gaan daarbij altijd uit van iemands mogelijkheden. Samen stemmen we onze begeleiding af op het sociale netwerk zoals ouders, vrienden, familie en buren.

Doelgroep in zijn algemeenheid

Active4you is gespecialiseerd in ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen in situaties waarbij er sprake is van gedrags-, ontwikkelings- en/of opvoedingsproblemen.
Op basis van de volgende criteria komt een cliënt in aanmerking voor begeleiding vanuit Active4you:

De cliënt heeft een indicatie vanuit de Jeugdwet, WMO of WLz.

  • Bij de cliënt is sprake van een licht verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis eventueel in combinatie met randproblematiek in de directe leefomgeving.
  • De cliënt en eventuele betrokken partijen, zoals cliëntvertegenwoordigers/gewaarborgde hulp, staan volledig achter de begeleiding van Active4you en werken hier actief aan mee.
  • Bij deelname aan groepsbegeleiding vindt de cliënt aansluiting bij de groepssamenstelling (qua leeftijd en/of ontwikkelingsniveau).
  • De cliënt is in staat om zelfstandig, met benodigde aansturing (leeftijdsadequaat), in de lichamelijke verzorging te voorzien.

Contra-indicatie

Uit ons zorgaanbod blijkt dat Active4you veel kinderen, jongeren en (jong)volwassenen kan ondersteunen. Desondanks kan het zijn dat de hulpvraag niet aansluit bij de expertise van Active4you. Op dat moment is er sprake van een contra-indicatie.
De contra-indicaties voor Active4you zijn:

  • Tijdens de begeleiding zijn verpleegtechnische handelingen noodzakelijk.
  • Verslavingsproblematiek die overheerst boven (alle) andere problematiek.
  • Tijdens de logeeropvang is continu één-op- één begeleiding noodzakelijk.
voor professionals

“ Waarom moeilijk doen
als het samen kan

Neem direct contact op

Postadres kantoor Eindhoven
Postbus 1326
5602 BH Eindhoven

Bezoekadres Eindhoven
Leemkuil 35
5626 EA Eindhoven
Telefoon: 040-2595095

Bezoekadres Maastricht
Frankenstraat 43
6226 AB Maastricht
Telefoon: 043-3638030

Wachtlijst

Active4you heeft gedurende het jaar helaas soms te maken met wachttijden. Uiteraard zorgen wij ervoor dat deze wachttijden zo kort mogelijk zijn, als deze er zijn.
Wij vinden het van belang om in ieder geval al met elkaar in gesprek te gaan zodat u inzicht heeft of Active4you de juiste aanbieder kan zijn voor de begeleiding. Voor het inplannen van een kennismakingsgesprek is er geen sprake van een wachttijd.

Voor meer informatie over de mogelijke wachttijden kunt u het beste contact opnemen met Active4you. Het Cliëntenbureau kan u meer vertellen over de actuele wachtlijst.